Pri pružanju naših usluga redovito pratimo kako zakonske tako i porezne propise te hrvatske i međunarodne računovodstvene standarde i standarde izvještavanja. Pružamo osobito sljedeće usluge:

Vođenje poslovnih knjiga:

glavna knjiga financijskog knjigovodstva
knjige ulaznih računa (U-RA) domaćih, iz inozemstva, za dane predujmove
knjiga izlaznih računa (I-RA) domaćih, u inozemstvo, za primljene predujmove
knjiga osnovnih sredstava
matična knjiga zaposlenika – kadrovska evidencija

Priprema obračuna:

mjesečni/kvartalni obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV)
godišnji obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV-K)
obračun kamata
obračun tečajnih razlika
obračun amortizacije osnovnih sredstava
obračun putnih naloga
obračun blagajne

Obračun plaća:

obračun plaće (rekapitulacija, isplatne liste, nalozi za isplatu)
obračun drugog dohotka, ugovora o djelu
priprema obrazaca uz plaću
– RSm za FINU (REGOS)
– ID, IPP za Poreznu Upravu
priprema ostalih obrazaca vezanih uz dohodak: IDD, IP, IDD-1

Priprema izvještaja:

tromjesečni statistički izvještaj (TSI-POD)
godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) za statistiku i javnu objavu
račun dobiti i gubitka (RDG)
bilanca (BIL)
prijava poreza na dobit (PD)

Ostale usluge:

praćenje stanja obveza za javna davanja prema Poreznoj Upravi
evidencija salda-konti – ispis otvorenih stavki kupaca i dobavljača te usklade istih
izrada naloga za plaćanje (virmana)
vođenje nadzornih knjiga za poslovanje s inozemstvom
izvještavanje HNBu o poslovima s inozemstvom
priprema ostalih izvještaja prema željama i potrebama klijenta